Escultura Salt
Catalan Spanish    

Facebook Facebook youtube Instagram
Mes anterior Dia anterior Dia següent Mes següent
Vista mensual Vista setmanal Veure Avui Cercar Anar a un mes

Ple Municipal Ordinari dilluns 28 de maig

Editar
Dilluns 28 Maig 2018, 19:00
Visites : 369

 

ORDRE DEL DIA

Data: 28 de maig de 2018

Hora: 19:00

Lloc: Sala de Plens

Em plau convocar-vos a la sessió referida amb el següent ORDRE DEL DIA:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 16 d’abril de 2018 (05/2018).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes d’abril de 2018.

3r.- DONAR COMPTE del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2018. Exp. 2018B017000012.

4t.- DONAR COMPTE de l’informe de Tresoreria corresponent del primer trimestre de 2018 previst a l’article 4.3 de la llei 15/2010 de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre. Exp. 2018B017000011.

5è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del primer trimestre de 2018. Exp. 2018E026000003.

6è.- DONAR COMPTE de l’informe d’intervenció en relació al seguiment del pla per la reducció del deute per corregir el volum d’endeutament previst en l’art. 3.56 del RDL 8/2014, de 4 de juliol. Exp. 689/2014.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

7è.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018. Exp. 2018L009000001.

8è.- APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball per l’any 2018. Exp. 2018D014000001.

9è.- APROVAR la modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2018. Exp. 2018D013000001.

10è.- APROVAR inicialment la modificació de la base número 57 d’execució del

pressupost de l’exercici 2018. Exp. 2018E007000003.

11è.- APROVAR la modificació de crèdits núm. 01/2018 per crèdits extraordinaris i baixes

per anul•lació. Exp. 2018E022000001.

12è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018LLDA001393, de data 2 de maig de

2018, concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de construcció, instal•lacions i

obres. Exp. 2018E062000047.

13è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2018LLDA001342, de data 26 d’abril de 2018,

de declarar la concurrència de situació d’especial interès municipal de dos immobles d’ús

residencial destinat a lloguer per a estudiants i bonificar l’Impost de béns immobles de

l’exercici 2018. Exp. 2017E062000075.

14è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost sobre construccions,

instal•lacions i obres. Exp. 2018E062000052.

15è.- RESOLDRE les al•legacions i APROVAR definitivament la modificació de

l’Ordenança de Control i Tinença d’Animals. Exp. 2017C007000005.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

16è.- APROVACIO inicial de l'Ordenança municipal reguladora de soroll i vibracions

aplicada al municipi i el mapa de capacitat acústica del municipi de Salt. Exp. 1040/2012.

CONTROL DE L'ACTIVITAT DE GOVERN

17è.- MOCIO de Canviem Salt per posar en marxa un servei de reutilització d'objectes de

la deixalleria. Exp. 2018A034000042.

18è.- MOCIO presentada per Canviem Salt, de condemna contra les masacres comeses

per les forces armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a Gaza.

Exp. 2018A034000049.

19è.- MOCIO presentada per C's, en defensa dels veïns afectats per ocupacions

especulatives i incíviques. Exp. 2018A034000050.

20è.- MOCIO presentada per ERC, IPS-CUP, CiU, Canviem Salt i els tres regidors no

adscrits, per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. Exp.

2018A034000048.

21è.- PRECS I PREGUNTES

En cas que no hi pugueu assistir, us prego que ho comuniqueu amb antelació.

L’Alcaldia – Presidència

Localització : Sala de Plens

Enrere