Escultura Salt
Catalan English French German Spanish    

Facebook Flickr Facebook You tube You tube
Mida del text:
Recursos humans
Adreça: Plaça Lluís Companys, 1
Telèfon: 972 24 91 91
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 12 a 15 hores
Funcions del Departament de Recursos humans
El Departament de Recursos Humans planifica, dirigeix i coordina els recursos disponibles de la corporació per a la consecució dels objectius fixats, d’acord amb les directrius emanades dels òrgans de govern i amb la legislació vigent, i en tot cas, respectant els criteris d’eficàcia, eficiència i equitat de la gestió pública. Per aconseguir-ho, compleix amb les funcions següents:
  • Dirigir, tramitar i controlar els assumptes relatius a la gestió del personal, així com estudiar i aplicar la normativa en matèria de funció pública, laboral i Seguretat Social que afecti al personal.
  • Gestionar els procediments i expedients relatius a convocatòries, concursos i altres processos de selecció, contractació, provisió de llocs i règim disciplinari, així com els relatius a llicències, permisos, incidències i situacions administratives del personal.
  • Preparar i gestionar el pressupost del capítol 1 de despeses, així com elaborar les nòmines i assegurances socials del personal.
  • Estudiar, proposar i controlar les modificacions de la relació de llocs de treball.
  • Atendre els empleats de la corporació i els seus representants legals i sindicals, i impulsar la resolució negociada dels conflictes organitzatius.
  • Gestionar i mantenir el sistema d’informació de personal, custodiar els expedients personals i preparar i emetre les certificacions corresponents al seu àmbit de competència.
  • Executar les actuacions necessàries per a la incorporació de les noves tecnologies que en aquest àmbit de gestió siguin impulsades pels òrgans competents.
  • Emetre informes i propostes de resolució dels recursos administratius i de les reclamacions prèvies a la jurisdicció laboral.
  • Detectar les necessitats formatives i gestionar els aspectes tècnics en matèria  de formació.
  • Coordinar la corporació amb el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, per tal d’executar les activitats preventives en matèria de seguretat i salut laboral.

Convocatòries
 Anuncis del tauler electrònic